NAPREJ

O projektu

Nosilec projekta

Nosilec projekta je Fundacija PRIZMA, ustanova, ki skupaj s socialnimi partnerji pospešuje kreiranje delovnih mest in zniževanje stopnje brezposelnosti v Podravski regiji in je eden izmed ključnih akterjev v regiji pri načrtovanju in izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja na regionalni ravni.

Namen in cilji projekta

Namen projekta NAPREJ je razviti Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (v nadaljevanju Program PSDT). Program PSDT bo predstavljal sistematično in strokovno osnovano rešitev za delodajalce, ki bo odgovarjala na problem soočanja zlasti starejših zaposlenih s psihosocialnimi dejavniki tveganja.

Projekt traja od 1.10.2017 do 30.9.2021 – skupno 48 mesecev.

Z načrtovanimi projektnimi aktivnostmi bomo izboljšali duševno zdravje zaposlenih v pilotskih podjetjih, njihovo obvladovanje PSDT ter medosebne odnose na delovnem mestu, kar se bo posledično odražalo v nižji bolniški odsotnosti, manjšem številu nesreč in poškodb pri delu ter manjšem številu prezgodnjih upokojitev. Hkrati sta cilja projekta tudi motivirati delodajalce ter ostale vodstvene kadre za izvajanje ukrepov na področju obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganj ter ozavestiti delodajalce, zaposlene in širšo javnost o pomenu obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganj.

Projektne aktivnosti

V okviru projekta NAPREJ bo razvit Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (Program PSDT), v katerega bo vključenih 10.000 zaposlenih iz podjetij s sedežem v Kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. V okviru Programa PSDT se bo izvajalo izobraževanja, psihološka svetovanja in informiranje zaposlenih o področju duševnega zdravja. Pričakuje se, da bo takšen celostni pristop k ohranjanju in krepitvi duševnega zdravja zaposlenih vplival tudi na izboljšanje medosebnih odnosov na delovnem mestu ter večjo motiviranost zaposlenih, da več pozornosti namenijo skrbi za lastno duševno zdravje. Slednje je zelo pomembno, saj je posameznik v prvi vrsti sam odgovoren za svoje zdravje, delodajalec mu lahko pri tem le pomaga na način, da mu omogoča delo v spodbudnem, urejenem in podpornem delovnem okolju.

Pilotska podjetja

Podjetja, katerih zaposleni bodo vključeni v Program PSDT:

  • Elektro Celje d.d.
  • Gorenje Surovina d.o.o.
  • Komunala Brežice d.o.o.
  • Nova KBM d.d.
  • Odelo Slovenija d.o.o.
  • Pošta Slovenije d.o.o.
  • Talum d.d.